niedziela, 16 września 2012

Nauczanie indywidualne praktycznie

1. Ramy prawne

Indywidualne nauczanie adresowane do uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, ma już swoje pewne utrwalone miejsce w systemie prawa oświatowego, natomiast w drodze nowelizacji z dnia 7 września 2007 r. do systemu oświaty zostało wprowadzone indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne jest adresowane do dzieci pięcioletnich, które nie mogą realizować obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka) ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., wszystkie dzieci i młodzież objęte odpowiednio:
- obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - dzieci pięcioletnie - na podstawie art. 14 ust. 3 u.s.o.;
- obowiązkiem szkolnym - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów - na podstawie art. 15 i art. 16 ust. 5 u.s.o.;
- obowiązkiem nauki - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - na podstawie art. 15 i art. 16 ust. 5a u.s.o.,
w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, mają zagwarantowaną możliwość kontynuowania nauki w warunkach dostosowanych do ich stanu zdrowia.
Przepisy u.s.o. upoważniają Ministra Edukacji Narodowej do wydania rozporządzeń określających m.in. tryb orzekania o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania (art. 71b ust. 6 u.s.o.) oraz sposób organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania (art. 71b ust. 8 u.s.o.).
Reasumując, ramy prawne w zakresie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania obejmują:
· art. 71b u.s.o.;
· wydane na podstawie art. 71b ust. 6 u.s.o. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) - dalej r.o.p.p.p., które obowiązuje od dnia 15 października 2008 r.;
· wydane na podstawie art. 71b ust. 8 u.s.o. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086) - dalej r.i.n., które obowiązuje od dnia 16 października 2008 r.
2. Orzekanie

W razie, gdy stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w poradni specjalistycznej, wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – podstawa prawna art. 71b ust. 3 u.s.o.
Właściwość zespołów orzekających:
a) właściwość rzeczowa
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, wydają zespoły orzekające działające we wszystkich publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w tych publicznych poradniach specjalistycznych, którym zadanie orzekania o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, zostało wyznaczone przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego poradnię specjalistyczną.
b) właściwość miejscowa ogólna
- orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych właściwych ze względu na siedzibę szkoły ucznia znajdującą się na terenie działania poradni psychologiczno-pedagogicznej.
c) właściwość miejscowa wyłączna
- dzieci niewidome i słabo widzące, niesłyszące i słabo słyszące, dzieci z autyzmem
Orzeczenia dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego poradnię.
d) właściwość miejscowa przemienna
- wychowankowie burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
Orzeczenia w przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych właściwych ze względu na:
- siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub
- miejsce zamieszkania ucznia.
3) brak właściwości
W sytuacji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) dziecka złożą wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, wówczas dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, niezwłocznie, przekazuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku. O przekazaniu wniosku dyrektor poradni zawiadamia rodziców.
Jeżeli z treści wniosku rodziców wynika, że wniosek nie dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wówczas dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej zwraca wniosek rodzicom wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
Zespoły orzekające powołuje dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W skład zespołu wchodzą jako przewodniczący zespołu orzekającego - dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba, oraz jako członkowie zespołu - psycholog, pedagog oraz lekarz. Ponadto w skład zespołu orzekającego mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
Zadaniem przewodniczącego zespołu orzekającego jest kierowanie pracą zespołu. Zespół wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania większością głosów. Natomiast w przypadku równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (wraz z dołączonymi zaświadczeniami lekarskimi) przewodniczący zespołu orzekającego kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu. O terminie posiedzenia zespołu orzekającego przewodniczący zespołu zawiadamia rodziców. Mogą oni wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.
Z posiedzenia zespołu orzekającego sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
Treść orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania przygotowuje członek zespołu orzekającego wyznaczony przez przewodniczącego.
Zespoły orzekające działają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania - wówczas rodzice dziecka występują do zespołu orzekającego z odrębnymi wnioskami odnoszącymi się odpowiednio do potrzeby kształcenia specjalnego oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo indywidualnego nauczania.
W następstwie złożenia odrębnych wniosków zespół orzekający wydaje odrębne orzeczenia, według odrębnych wzorów, tj. określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do r.o.p.p.p.
Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zawiera:
· imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu - w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie;
· imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;
· określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;
· podpis wnioskodawcy.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania należy dołączyć wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:
· okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub szkoły;
· rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub szkoły;
· zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej;
· zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.
W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - tj. ucznia zasadniczej szkoły zawodowej, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, szkoły policealnej – rodzice ucznia dołączają do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszej realizacji przez ucznia praktycznej nauki zawodu.
Jeżeli nie dołączono do wniosku zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia lub zaświadczenia lekarza medycyny pracy określającego możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu przez ucznia, wówczas przewodniczący zespołu orzekającego wzywa wnioskodawcę (rodziców) do przedstawienia tej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, który to termin nie może być jednak krótszy niż 14 dni.
Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy rodzice ucznia nie dysponują wymaganymi zaświadczeniami lekarskimi, zaświadczeń takich rodzice nie mogą uzyskać we właściwej (miejscowej) poradni psychologiczno-pedagogicznej - inaczej niż to ma miejsce w przypadku braków w dokumentacji obejmującej badania psychologiczne, pedagogiczne i lekarskie wymagane do celów wydania np. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czy zajęć rewalidacyjnych. W tym drugim przypadku wymagane badania psychologiczne, pedagogiczne i lekarskie mogą przeprowadzić także specjaliści miejscowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół orzekający może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym rodziców ucznia.
W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, zespół orzekający wydaje stosowne orzeczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do  r.o.p.p.p.
W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego określa się:
· zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
· w przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole.
Natomiast w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:
· zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
· w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole;
· w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka wydanym przez lekarza leczącego dziecko - nie krótszy jednak niż 30 dni (brak określenia górnej granicy czasu na jaki wydaje się orzeczenie), a w przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - minimalnie na 30 dni i maksymalnie na jeden rok szkolny.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zespół orzekający wydaje:
· orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do r.o.p.p.p.;
· orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania - według wzoru określonego w załączniku nr 7 do r.o.p.p.p.
W przypadku, gdy dojdzie do zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania (zmiana stanu zdrowia dziecka), na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zespół orzekający wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 r.o.p.p.p.
Nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, z jakim wystąpili oni do właściwego zespołu orzekającego w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia, zespół orzekający wydaje:
· orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - według wzoru określonego w załączniku nr 10 do r.o.p.p.p., albo
· orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania - według wzoru określonego w załączniku nr 11 do r.o.p.p.p.;
Orzeczenie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania doręcza się - w trzech egzemplarzach - rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego.
W jednym egzemplarzu doręcza się:
· orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
· orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania;
· orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
· orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej lub osobę upoważnioną przez dyrektora poradni.
Odwołanie od orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania przysługuje rodzicom dziecka (prawnym opiekunom). Odwołanie składa się do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
Składając odwołanie za pośrednictwem zespołu orzekającego, umożliwia się zespołowi orzekającemu uchylenie zaskarżonego orzeczenia i wydanie nowego - w sytuacji, gdy w ocenie zespołu orzekającego odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. Od nowego orzeczenia również służy odwołanie.
Jeżeli w ocenie zespołu orzekającego odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, a zatem jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania odwołania zespół orzekający nie wydał nowego orzeczenia, wówczas - w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania - zespół przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty. Kurator oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.
W celu zorganizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania, rodzice (prawni opiekunowie) dziecka występują z wnioskiem do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne, albo do szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń, o podjęcie stosownych działań organizacyjnych. Rodzice przedstawiają dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki odpowiednio orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
Zasady organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania reguluje r.i.n.
3. Organizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne, w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole lub szkołę podstawową. W identyczny sposób dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę organizuje nauczanie indywidualne uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Decyzję o nauczaniu indywidualnym wydaje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza. Decyzja jest wydawana w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, który decyduje o ilości godzin przyznanego nauczania indywidualnego. Organ prowadzący nie może odmówić przyznania godzin w celu realizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego.
Dyrektor przedszkola lub szkoły podejmuje działania na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
Dyrektor przedszkola lub szkoły organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne albo indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Podejmując działania organizacyjne dotyczące:
· zakresu i miejsca prowadzenia zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo zajęć indywidualnego nauczania, tj. np. w miejscu zamieszkania bądź pobytu dziecka, w odrębnym pomieszczeniu w budynku przedszkolnym lub szkolnym, częściowo z grupą wychowawczą w przedszkolu lub oddziałem w szkole,
· czasu prowadzenia zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania,
· formy i zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
dyrektor przedszkola lub szkoły kieruje się treścią orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Treść orzeczenia jest dla dyrektora przedszkola lub szkoły wiążąca.
Zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
Prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej dyrektor szkoły powierza jednemu nauczycielowi.
Zajęcia indywidualnego nauczania dla pozostałych klas szkoły podstawowej i dla innych poziomów kształcenia są prowadzone z uczniem przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
W przypadkach, które dyrektor przedszkola lub szkoły uzna za uzasadnione, można powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu lub szkole.
Zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
W odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane:
· z grupą wychowawczą w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, lub z oddziałem w szkole, albo
· indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub w szkole.
Zakres zajęć organizowanych w grupie (z oddziałem) lub w odrębnym pomieszczeniu szkolnym (przedszkolnym) - tj. to, czy zajęcia indywidualne mogą być w ten sposób organizowane w całości, czy częściowo, jakie to mogą być zajęcia - wynika z orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
W indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków miejsca, w którym organizowane są zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Innymi słowy, zakres treści programowych realizowanych w ramach zajęć indywidualnych może być modyfikowany w zależności od stanu zdrowia danego dziecka oraz warunków organizacyjnych miejsca, w którym odbywają się te zajęcia (dom rodzinny - wyodrębnione pomieszczenie w przedszkolu - z grupą wychowawczą). Decyzję podejmuje tu dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej.
Natomiast w indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły. Analogicznie, jak w odniesieniu do indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zakres treści programowych realizowanych w ramach zajęć indywidualnych może być modyfikowany przez dyrektora szkoły w zależności od stanu zdrowia danego ucznia oraz warunków organizacyjnych miejsca, w którym odbywają się te zajęcia.
Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnych realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.
Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:
· dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;
· dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin;
· dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin;
· dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - od 12 do 16 godzin.
Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - w ciągu co najmniej 3 dni.
Przepisy § 1 – 9 r.i.n., określają tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem. Nauczanie indywidualne organizowane jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, który decyduje o ilości godzin przyznanego nauczania indywidualnego. Dyrektor szkoły organizując nauczanie indywidualne ;
- przydziela godziny nauczania indywidualnego nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami odpowiednio do tygodniowego wymiaru godzin nauczania (§ 3 ust. 2 r.i.n.),
- ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych nauczania indywidualnego.
Organizując indywidualne nauczanie dyrektor szkoły uwzględnia konieczność zapewnienia uczniowi realizacji wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania, proporcjonalnie do ogólnej liczby godzin nauczania indywidualnego. Nauczanie indywidualne jest formą organizacji zajęć, a uczeń zakwalifikowany do tej formy nauczania i wychowania podlega przepisom dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania obowiązujących wszystkich uczniów w szkole. Przepisy nie przewidują zwiększania tygodniowego wymiaru godzin nauczania indywidualnego poprzez „odrabianie" zajęć.
Dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek organizowania dzieciom i młodzieży objętych zajęciami indywidualnymi - których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły - różnych form uczestniczenia w życiu przedszkola lub szkoły, w szczególności umożliwiania im udziału w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych. W ten sposób dzieciom tym i młodzieży zapewnia się integrację ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym oraz pełny osobowy rozwój. Oczywiście powyższy obowiązek dyrektora nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ z jednej strony warunkowany jest zaleceniami zawartymi w orzeczeniu oraz aktualnym stanem zdrowia ucznia, a z drugiej - ogólnymi możliwościami organizacyjnymi podejmowania działań o takim charakterze.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz