niedziela, 16 września 2012

Dostosowanie wymagan edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością ruchowąJak należy w szkole ogólnodostępnej (technikum) dostosować wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego do możliwości ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową i osłabione możliwości intelektualne?

Odpowiedź

Szkoła ogólnodostępna powinna dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych niepełnosprawnego ucznia.

Uzasadnienie

Niepełnosprawne dzieci i młodzież mają możliwość kształcenia się w szkołach ogólnodostępnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych - § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490). Uczeń niepełnosprawny to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespól orzekający poradni psychologiczno - pedagogicznej. Takie orzeczenie otrzymuje uczeń wymagający specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.
Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) - r.o.o.w.z. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:
- warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
W myśl postanowień § 9 ust. 1 r.o.o.w.z. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.
Na dyrektorze szkoły organizującym kształcenie specjalne spoczywa obowiązek zapewnienia uczniowi:
- dostosowania wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,
- udziału w zajęciach rewalidacyjnych (rozwijające, kompensujące, korygujące, usprawniające, terapeutyczne i wyrównujące),
- możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego,
- pomocy psychologiczni - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom,
- odpowiednich pomocy dydaktycznych,
- w miarę możliwości likwidacji barier architektonicznych.
Nauczyciele uczący ucznia niepełnosprawnego zobowiązani są do opracowania programów nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, zawierających cele szczegółowe, treści nauczania, metody i formy pracy oraz procedury osiągania celów.
Zgodnie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) - dalej r.w.s.o. nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 r.w.s.o., do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Natomiast, zgodnie z ust. 3 r.w.s.o. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 r.w.s.o., do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
Ucznia niepełnosprawnego obowiązują te same przedmioty nauczania tak jak uczniów pełnosprawnych. Będzie je realizował zgodnie z dostosowanymi treściami programowymi w miarę swoich możliwości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz